Aprofundir en la sinceritat dels contractes i ajudar al consumidor a prendre decisions. Usos de la diplomàtica.

Considerem fermament que una millora substancial en la percepció de la diplomàtica com a espai de coneixement amb una funció científica però sobretot social és plantejar-la com una teoria transversal i atemporal dels documents i les seves circumstàncies, tot evitant la separació acadèmica entre diplomàtica clàssica i contemporània. Una sola idea de diplomàtica. Els dos adjectius, transversal i atemporal, han de ser definits i aplicats en un supòsit pràctic. En aquest sentit la percepció de la major o menor sinceritat dels contractes de qualsevol època ens servirà.

I és que en aquesta percepció hi trobem un dels elements fundacionals de la pròpia diplomàtica: els documents de natura jurídica poden ser fiables i autèntics, però no transmetre la veritat històrica dels fets i les accions jurídiques en ells representats. Com que aquest és un mal atemporal, tant se val que el document sigui medieval o actual, el mètode d'aproximació i l'anàlisi hauria de ser el mateix. De la mateixa manera, la transversalitat del procediment d'elaboració del contracte, la participació de diferents agents i la seva formalitat representada precisament a partir dels diferents pasos seguits en l'elaboració ens aportaran més o menys elements a l'hora de determinar-ne la seva sinceritat. Aprofundim en els conceptes transversal i atemporal:

Diem transversal perquè considerem que la diplomàtica disposa d'una capacitat d’anàlisi que dissecciona tot el procés d’elaboració documental des de què es manifesta una voluntat d’acció jurídica fins que el document passa a tenir valor com a testimoni històric. Diem doncs, que és transversal en relació al procediment d'elaboració del document i transversal en el sentit que ressegueix les funcions dels documents durant tot el seu cicle de vida. La sinceritat d'un contracte podrà ser avaluada a partir de l'escrutini dels passos procedimentals realitzats i, en darrera instància, a partir de l'anàlisi formal del seu contingut. Tot i així, la possibilitat d'utilitzar un document fiable i autèntic per transmetre una falsetat jurídica i històrica sempre existeix. Però la diplomàtica permet una aproximació prèvia que pot desactivar la voluntat de frau.

Convé afegir que la diplomàtica ha realitzat tradicionalment tractaments a posteriori, és a dir, quan el document ja estat elaborat, però també pot realitzar anàlisis a prioristes atès que permet conèixer quina és la millor manera d'elaborar documents autèntics i fiables. Aquest darrer aspecte és una innovació de primer nivell en el camp de la diplomàtica i mereix ser treballat i demostrat amb experimentació.

Diem atemporal perquè considerem que la diplomàtica pot realitzar anàlisis sincròniques o diacròniques igualment efectives a l'hora de oferir capacitació als individus per apropar-se a coneixements històrics relacionats amb els documents del passat o per apropar-se a coneixements actuals que els orientin millor davant de certs contractes que realitzen com a consumidors, per exemple. Semblen idees molt allunyades, però demostrarem que no ho són tant.

Diem diacrònic perquè considerem que la diplomàtica pot analitzar la manera que els documents han estat utilitzats al llarg del temps per afrontar uns tipus de transaccions concrets. Així per exemple, la diplomàtica pot comparar els documents de compra-venda elaborats des de l'edat mitjana fins a l'edat contemporània comparant-ne les característiques formals, físiques i avaluant-ne les propietats essencials. De la mateixa manera es poden comparar els contractes de serveis telefònics en diferents èpoques per analitzar com han variat els interessos i necessitats tant dels clients com de les pròpies operadores. D'aquesta anàlisi en poden sortir estudis que avaluin la capacitat d'adaptació de les operadores telefòniques a les legislacions tant estatals com internacionals. Tot plegat als efectes de verificar la seva capacitat per oferir contractes de confiança on el contingut aparegui més o menys sincer en relació al producte ofert. Si l'anàlisi es realitza sobre una mateixa operadora els resultats poden ser útils als efectes de destriar si aquesta empresa és més o menys respectuosa amb la legislació i si la qualitat en relació al servei i preu és igualment de confiança.

La diplomàtica també ha analitzat de manera sincrònica els documents de concessió de privilegis que realitzaven les cancelleries medievals com ara la papal o les reials, i n'ha analitzat igualment formes i propietats essencials amb l'objectiu de demostrar com actuaven diferents institucions a l'hora de protegir els seus vassalls i establir relacions de confiança (dins lògicament d'un vassallatge explícit propi del feudalisme) a partir del document escrit i d'unes formes determinades. Però de la mateixa manera l'anàlisi sincrònica es pot aplicar en un àmbit temporal més proper com ara davant els contractes de concessió d'hipoteques bancàries ofertes per les diferents entitats bancàries amb l'objectiu d'avaluar-ne elements comuns i elements distintius amb la voluntat d'avaluar-ne la seva fiabilitat, però sobretot la seva sinceritat. O el que seria el mateix, analitzar formalment els contractes de noves línies telefòniques o de contractació de participacions preferents per detectar on es troben els elements de sinceritat i fiabilitat, però també els elements més inconsistents als efectes de produir una sensació de desconfiança en els eventuals clients. No es tracta de determinar si s'està d'acord o no amb l'articulat d'aquests contractes, sinó de si queda prou explícita la voluntat real de l'empresa emissora del document. La diplomàtica, amb aquesta capacitat d'anàlisi sincrònica també pot ajudar a detectar els elements que demostrin la manca de sinceritat de molts contractes. I aquesta capacitat aportaria un valor inequívoc als consumidors del món actual. Pensem per tant, que la diplomàtica pot analitzar documents del present a fi i efecte de dotar als consumidors de més criteri a l'hora de prendre decisions que afectin directament "a la butxaca".


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

The Nota - Anàlisi diplomàtica

L'Original "of the Nota" - Anàlisi diplomàtica

Evidencia, prueba y testimonio.