dijous, 28 d’abril de 2011

El pastiche del certificado de nacimiento de Barak Obama

El filón norteamericano es inagotable. En una nueva exhibición de nimiedad, Barak Obama ha tenido que "publicar" una copia de su certificado de nacimiento para demostrar que sí nació en Estados Unidos. Desde el momento en que fue nombrado presidente, un amplio colectivo de grups i organizaciones de derechas (Tea Party incluido, como no) se enzarzaron en poner en duda una y otra vez que Barak Hussein Obama era natural de Kenia y que, por tanto, no podía dirigir con legitimidad la presidencia del país puesto que es normativo no poder hacerlo si no se es natural del país. Tanta ha sido la presión que la Casa Blanca ha decidido en el día de ayer de hacer pública una copia del documento original. Hasta aquí todo correcto.

Tristemente, si analizáis vosotros mismos el documento presentado nunca (y cuando digo nunca, digo nunca) puede ser presentado como una copia auténtica del presunto original. Este parece ser que existe en algun archivo del Departamento de Salud de Hawai, pero no se puede generar una copia auténtica porqué según la directora de este departamento, Loretta J. Fuddy, no está en el procedimiento. La única opción existente es la emisión de un certificado de vida, y no de nacimiento. Lógicamente, el certificado de vida no es suficiente a los efectos de demostrar el dia, hora, hospital y madre del neonato. Aceptando la excepcionalidad de la petición, Loretta J. Fuddy acepta la emisión de una "computer-generated certified copy" del certificado original de nacimiento. La correspodencia entre la Casa Blanca y Loretta J. Fuddy puede ser analizada en el post de ayer por la tarde dispuesto en The White House Blog.

La sorpresa aparece cuando en el mismo blog se publica en un slideshare el documento "computer-generated" en cuestión. Incrusto el mismo para que juzguéis vosotros mismos:Si os habéis fijado bien, el documento electrónico es un fondo que simula las dos rallitas verticales y horizontales en verde del fondo del original en papel. Encima, se dispone una capa con una imagen en fondo transparente de un escaneado del original del certificado de nacimiento. Para finalizar con el pastiche se digitaliza el timbre de la fecha y el de la firma del senyor Alvin T.Onaka, registrador de estado, y se incrusta en la parte inferior de la imagen. El documento final es un documento recreado en formato electrónico, sin firma digital que autentique y certifique la copia (también es cierto que en EEUU lo de la firma electrónica se lo pasan por el forro), ni ningun otro elemento que permita dotar de credibilidad el documento, almenos desde el punto de vista diplomático. Como máximo no encontramos con un documento nuevo, que recrea una información presuntamente cierta si confiamos en el formulario escaneado, pero a todas luces inútil a nivel legal o jurídico. Bien es cierto que en realidad se trata de un documento que no se realiza nunca, que no está parametrizado de ningun tipo de manera ni previsto. En realidad seguramente con el certificado de vida hay suficiente cuando algun ciudadano solicita esta información y la entidad solicitante del documento lo cree. En el caso que nos ocupa nos encontramos con un invento, diria incluso un poco cutre, de documento que simula cierta forma pero que nunca debe ser considerado como copia auténtica. Conociendo photo shop y sus virtudes, el montaje podría ser más que creible. Un ejemplo más que en EEUU, cuando se habla de electronic records, no siempre se lo toman en serio. 

dilluns, 25 d’abril de 2011

Wikileaks guanya en credibilitat

Novament Wikileaks ha tornat a fer de les seves amb la publicació de més de 5000 documents relatius a 779 expedients de presoners de Guantánamo. La resurrecció de Wikileaks ha estat un nou cop d'escenari teatral iniciat un Diumenge de Resurrecció. Assange es creu Déu, tot i que actua com el seu fill i cal que vagi amb compte. Hi ha molt de teatral en Wikileaks i probablement aquest és un dels seus encants. Tanmateix, el que ens ocupa és la nova manera d'afrontar el tema de les filtracions que demostra la darrera distribució. La nova filtració ha rebut el nom de GITMO Files.

Per primera vegada, i molt probablement per la pròpia natura dels documents emesos, l'opció de veure el document de la mateixa manera en què va ser produït aporta un valor afegit de credibilitat que no tenien les filtracions precedents. El document ve mostrat en format PDF i fins i tot és descarregable. Si fins ara els documents eren una reconstrucció en manera de còpia simple amb un valor estrictament informatiu, els nous documents venen presentats com a còpies simples imitatives aportant al valor informatiu, uns indicis de probatorietat molt més grans. Els documents presentats guanyen en credibilitat, i en conseqüència, Wikileaks guanya en confiança. Ha calgut esperar uns quants mesos, de febrer a abril, perquè tot s'hagi refredat una mica i Wikileaks hagi madurat els seus procediments.

Les millores en la nova filtració són:

1.- A la pàgina introductòria dels GITMO Files apareix un text escrit per Andy Worthington, conegut historiador, cineasta i periodista britànic que l'any 2007 publicà el llibre The Guantanamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison. Worthington ha estat treballant des d'aleshores en documentar les penoses condicions d'aquests presoners i ara ha participat en aportar context històric a la nova filtració. No queda clar que la pàgina introductòria hagi estat escrita o no per aquest autor, però pel fet de subscriure entre parèntesis al final, semblaria com si hagués preparat part del text o almenys l'hagués inspirat. Wikileaks doncs, vol dotar de credibilitat la filtració mitjançant l'aval d'un autor acreditat.

2.- Després d'aquesta introducció s'aporta una llista d'elements que permeten entendre el context documental dels documents presentants. Cada una de les diferents seccions que composen cada expedient ve descrita amb detall a fi i efecte de saber, amb previ avís, on es pot trobar la informació més rellevant en funció de cada recerca. Els documents reben el nom de "Memoranda".

3.- El textos dels punts 1 i 2 han estat escrits en anglès, però també traduïts al francès, espanyol, rus i suec.

4.- Els partners de la premsa tradicional s'han ampliat al Washington Post, The Telegraph, Aftonbladet, La Reppublica i L'Espresso. Tots són de clara tendència socialdemocrata, de manera que es marca una tendència a fer front als pensaments més conservadors i de dretes.

5.- A continuació els expedients es poden consultar o bé per ordre alfabètic dels noms dels presoners o bé pel número de reclús que rebia cada un d'ells. A dia d'avui encara no poden ser tots consultats, però sembla que mica en mica es van penjant tots. També es poden consultar els presoners per procedència geogràfica. El resultat és un mapa mundial peculiar. Alguns diaris com El País en presenten uns gràfics interessants.

6.- Un cop dins l'expedient mitjançant l'aplicació FP (Flex Paper 1.4.1) desenvolupada per un tal Devaldi i de llicència oberta (GPL non-commercial license). FP és un document-viewer, però et pots descarregar el document en PDF i obrir-lo amb qualsevol altra aplicació. Si hom es descarrega el PDF i va al seu camp "Propietats" veurà que només hi ha les tecnològicament més bàsiques, la data de publicació i una menció a "Sense seguretat" que permet utilitzar-lo lliurement. Cap rastre sobre l'origen en el document descarregat. En aquest sentit es tracta d'una còpia simple d'una còpia simple, sense origen demostrable. La seva credibilitat, per tant, ha de ser verificada per altres camins. La simple publicació en un portal com el de Wikileaks aporta més context, que el document PDF descarregat.

7.- Els documents publicats són representacions d'uns documents realitzats originalment en paper. Ho demostra la signatura autògrafa final de l'autor material del document. Normalment es tracta d'un càrrec militar que ha realitzat l'informe. La signatura és manuscrita i al seu dejús hi ha el nom i títol del càrrec. El document original doncs, a diferència d'altres documents filtrats anteriorment, és analògic, ve tractat com a informe que segurament va acompanyat d'altra documentació relativa al presoner configurant un expedient o agregat documental. Posteriorment ha estat digitalitzat a fi i efecte d'afavorir-ne la gestió i ús, i d'aquesta digitalització n'ha sortit la còpia que s'ha filtrat. Tanmateix, existeix un original que pot ser comprovat amb una confrontació amb la còpia. No estem tractant doncs, amb una base de dades en què cada cable o cada diary digg o cada war log havia de ser reconstruït. Ara bé, els originals es trobaran ben arxivats? Seran retrobables si cal utilitzar-los per anar a judici?

8.- Amb aquesta nova filtració ens adonem que tot i que el sistema de publicació pot variar en cada nova acció, la fortalesa d'un sistema basat en documents i en la seva capacitat representativa dels fets que hi ha descrits és suficientment de confiança com per creure que els documents ja no són importants i que el contingut i la informació és el més rellevant. Contingut pot ser veritat o no. Forma, en aquest cas, constata que hi ha confiança, seguretat i credibilitat en un sistema.

diumenge, 24 d’abril de 2011

Qué es una entidad de validación?

Así como el Mensaje parece el fundamento de la existencia de cualquier producto de información, para garantizar la capacidad representativa y para fundamentar su credibilidad se necesitan algunos complementos.

Uno de ellos es la llamada entidad de validación. No es estrictamente una unidad documental porque no puede vivir por sí sola y no tienen sentido sin el objeto de su validación. En todo caso la complementa. Existen tanto en el mundo analógico como en el electrónico y son fundamentales a la hora de dotar de credibilidad cualquier unidad documental, que, lógicamente, lo necesite. No son obligatorias, pero allí donde se necesitan han de soportar la presión de poder superar la prueba del tiempo. En entornos electrónicos, cada vez más, deberán existir para cualquier contenido digital. Son indispensables para garantizar las propiedades esenciales de cualquier documento y entre éstas contamos con las que permiten confiar en él (autenticidad o fiabilidad) y con las que permiten acceder (accesibilidad y usabilidad).

La entidad de validación por excelencia en entornos electrónicos es la firma digital. Técnicamente se puede definir como un mecanismo de codificación orientado a la constatación de la identidad de la persona que lo aplica y de la integridad (o no corruptibilidad) de la estructura de la representación documental. Legalmente se pretende que la firma electrónica haga la misma función de validación que cumple una firma autógrafa o delegada en los documentos en papel. Las dificultades técnicas de la firma digital no pasan por su aplicación, que es relativamente sencilla, sino por la gestión de los documentos firmados digitalmente. Las firmas autógrafas tenían la vigencia de la persona que firmaba, las digitales tienen vigencias reducidas que oscilan entre los 4 y los 10 años. A los efectos de la preservación digital, la firma se convierte en un inconveniente. La solución aportada por las agencias que certifican las firmas, es la resignatura periódica de los documentos mediante un sello de tiempo. No es una nueva firma atribuible al individuo que firmó inicialmente, sino un sello certificado por una agencia que constata que se ha refirmado bajo unas medidas de control consistentes. Sin embargo, resellar un documento periódicamente hasta el fin de los tiempos es un contrasentido que ninguna sociedad anterior, al menos desde época romana, se había planteado. Se necesitan otras soluciones para encarar la preservación digital de los documentos firmados electrónicamente.

Hay que añadir que cualquier firma digital viene soportada por un certificado digital emitido por una autoridad o agencia de certificación, que controla, gestiona y produce este elemento que permite dar más solidez a la firma electrónica. Así, la firma identifica a la persona (o la tarjeta de la persona) que firma, y el certificado, además, aporta la información necesaria para constatar que la tarjeta utilizada por aquella persona ha sido emitida por una autoridad competente y que su uso ha sido pertinente y adecuado.

Otras entidades de validación son posibles. Passwords, pins, un hash calculado, sistemas de reconocimiento biométrico, etc., se aplican totalmente o están en fase de desarrollo. El problema de cualquier entidad de validación es la manera como se demuestra que pertenece con certeza a la persona que dice que representa. Este inconveniente activa sistemas de control y medidas de seguridad, que en entornos electrónicos cada vez se hacen más complejos debido a su debilidad manifiesta ante el progreso constante de las operaciones de modificación y corrupción. En los próximos años veremos surgir muchos sistemas nuevos que permitirán validar con más consistencia o menos, cualquier contenido digital. Veremos sin embargo, cuál será su fortaleza y en qué elementos se fundamentarán para poder creer en esta validez. A los efectos de preservación, toda suma de complejidad tecnológica y sobre todo de medidas criptográficas, acudirán claramente en contra. Hay que pensar alternativas tecnológicas sencillas a pesar de asumir posibles riesgos de seguridad.

Existe una entidad que ejerce a la vez de unidad documental y de entidad de validación. Se trata del perfil documental, es decir, la relación del conjunto de elementos descriptivos que permiten la identificación unívoca de un documento electrónico. Su existencia se configura mediante un conjunto de metadatos que se asocian a una unidad documental y pasan a formar parte de él. En entornos electrónicos esta entidad es fundamental a fin de garantizar las propiedades esenciales de cada documento en el momento de su producción y en un futuro.

Decimos que también es una entidad de validación debido a que su completitud puede permitir verificar la credibilidad de la unidad documental. En ausencia de otras entidades de validación como firmas, certificados o passwords, su mera existencia con un mínimo de atributos completados puede permitir confiar en el documento electrónico que estamos evaluando.

El perfil documental pues, se convierte en el eje de cualquier preservación a largo plazo. Se asocia a la unidad documental, pero permite acrecentar su información con la incorporación extensible de datos adicionales relativos a eventos, personas que lo han usado, acciones de migración, etc.

Decimos que es unidad documental porque podría convivir sin el documento. Se podría eliminar el documento porque ha acabado su vida según prevé el calendario de conservación. Pero se podría preservar el perfil documental de ese documento como testigo de su existencia pasada, con una información mínima de contexto, estructura y contenido que permitiera reconocer su existencia a pesar de haber sido eliminado. Se trata de una entidad muy útil para disponer, por ejemplo, de un registro de unidades documentales eliminadas. El perfil documental es pues, un conjunto de metadatos que describen una unidad documental, pero también se puede entender, en sí mismo, como un metadocumento.

Hablamos de "entidad" y no de "unidad" de validación. Entendemos que si la validación es el fruto de una aplicación dinámica o interactiva y fruto de un proceso en realidad tratamos de un conjunto de unidades de validación que permiten dotar de fortaleza cada entidad de validación. Incluso, distintas entidades pueden configurar otra entidad superior de validación. Por ejemplo, la unión "firma digital" y "certificado digital" configuran una entidad de validación en su conjunto. No hay que confundir "entidad de validación" como entidad intelectual con "entidad de validación" como persona jurídica que certifica la verificación de documentos electrónicos.

dissabte, 9 d’abril de 2011

Propiedades significativas, esenciales y legales de los documentos

Las unidades documentales no son entidades intelectuales vacías. Están cargadas de propiedades que las significan. Entendiendo una propiedad como esa cualidad peculiar o característica, como aquel atributo esencial que identifica una entidad y la diferencia de otras, en el mundo de los documentos podemos hablar de tres tipologías concretas: las propiedades significativas, las esenciales y las legales.

Las propiedades significativas son aquellas características formales que permiten la representación inteligible de un documento. Han sido definidas por Andrew Wilson como las características de un objeto digital que deben ser preservadas con el fin de asegurar la accesibilidad, la usabilidad y su comprensión permanente, así como su capacidad para ser aceptadas como evidencia de lo que representa y transmite el documento. La Diplomática, a las propiedades significativas, las ha llamado tradicionalmente características intrínsecas y extrínsecas, y en la actualidad también las llama forma física y forma intelectual. Así pues, las propiedades significativas son las características de su representación, su aspecto y todo aquello que permita identificar la unidad documental de manera única.

De naturaleza más conceptual son las propiedades esenciales. Estas derivan de la adecuada disposición y determinación de la forma física e intelectual de los documentos, por tanto, de las propiedades significativas, y de la delimitación del concepto “esencia”. El proyecto de Andrew Wilson equipara las propiedades esenciales con el de “esencia”, mientras que nosotros creemos que son dos cosas distintas aunque complementarias. Si entendemos el documento como información registrada en un soporte y la esencia como un concepto metafísico, la esencia del documento sólo sería ser información registrada en un soporte. Si entendemos la esencia como un concepto diplomático, es decir, el documento es la representación de una función y de la autenticidad de la misma, el concepto de esencia varía. La esencia de los documentos es que sean considerados fiables y auténticos, no que sean sólo registrados, y eso pasa porque grabar no es una tarea imparcial o automática, se trata de una manifestación de voluntad, es una acción social. Es a partir de esta manifestación de voluntad que se derivan una propiedades significativas que significan esa entidad de forma unívoca y singular. Estas propiedades no son la esencia de la entidad en sí misma porque por si solas no son constitutivas de la necesidad de autenticidad de la misma. Nada es gratuito en un documento. Es por este motivo que diferenciamos las propiedades significativas de las esenciales. 

Nosotros pensamos que las propiedades esenciales de un documento son la fiabilidad, la autenticidad, la integridad, la identidad, la accesibilidad y la usabilidad. Son propiedades clave para la confianza en los documentos, la clave de la confianza en los sistemas basados ​​en documentos y, por tanto, la clave de la preservación a largo plazo de los documentos.

Cuando el documento es digno de confianza, fehaciente y nos lo creemos, entonces decimos que es fiable. Cuando el documento es y representa lo que dice ser y representar, es decir, que lo es, esto quiere decir que es auténtico, que se puede identificar una identidad y que es íntegro. Cuando el documento dispone de una forma física, de una forma intelectual completa y ha sido configurado con precisión y exhaustividad a partir de un procedimiento de elaboración pertinente, entonces el documento es íntegro. No hay menospreciar además que el soporte empleado tiene que ser resistente. La integridad no se reduce sólo a la representación. El documento es íntegro cuando está entero. Y está entero cuando tiene todo lo que tenía en el momento de su producción, así como todo aquello que se ha ido incorporando. Cuando el documento puede ser atribuido a un agente productor, cuando dispone de los atributos completos en la forma intelectual, cuando dispone de signos auténticos y certificados que lo verifican, entonces podemos demostrar su identidad: el documento es, pertenece, ha sido producido y / o recibido por esta persona. Cuando sé dónde encontrar el documento porque está bien custodiado y además su integridad aparece convenientemente preservada, entonces decimos que el documento es accesible. Además, cuando es inteligible al ojo humano y cuando es legible y representable por parte de una máquina, cuando puede ser entendido e interpretado, entonces el documento es usable.

Una vez verificadas las propiedades esenciales y determinadas las propiedades significativas de cada documento conviene verificar dos propiedades adicionales de origen contextual que llamamos propiedades legales. Estas son la certeza y la evidencia. 

Que un documento sea cierto es que hemos demostrado que existe, que es un elemento del mundo real. En entornos electrónicos sin embargo, su existencia no deja de ser una ilusión porque necesitamos de un hardware y de un software que lo representen. Como demostrar su certeza, su realidad? Es cuestión de confianza en la representación pero también en cuál es el origen de la representación: si se hace en un entorno seguro; si ha sido preservado de manera fiable; entre otros muchos aspectos. La certeza es una propiedad que aporta el sistema jurídico que cree en documentos y hace que los colectivos de personas que viven en él, se lo crean. Para poder hacerlo debe proponer entidades ciertas que sean verificables. Y por tanto, que una vez verificadas puedan ser certificadas. De hecho este es el origen de la acción administrativa de certificar: demostrar la existencia y validar la realidad de una acción jurídica. 

Una vez verificada la existencia de ese documento, entonces puede convertirse en evidencia. Una evidencia es lo que acontece clarividente al intelecto, pero sobre todo es lo que puede convertirse en "prueba". La certeza de la existencia del documento permite la capacidad de evidenciar una prueba de la acción jurídica realizada. Pero para que esto ocurra, es necesario que la legislación haya admitido la posibilidad de que una evidencia documental se convierta en prueba, y a la vez que el sistema judicial pueda hacer uso para verificar una realidad verdadera, pertinente y justa. Por este motivo decimos que tanto la certeza como la evidencia son dos propiedades que adquieren los documentos en el momento que entran a formar parte de un sistema jurídico, con unos sistemas judicial, legislativo y ejecutivo bien delimitados. Si esta concreción no la encontramos, si no hay un sistema que diga que el documento puede ser prueba, entonces el documento sólo es testigo de sí mismo, pero en ningún caso verificable ni su origen ni la naturaleza de su contenido.

Ante estas tres tipologías de propiedades, no hay una prioridad por una u otra, todas son igualmente importantes, todas son solidarias unas con otras, todas corroboran la validez de la información de los documentos y de los propios documentos. No se trata de marcar prioridades muy severas como hacen algunos proyectos donde, por ejemplo, la accesibilidad es el objetivo final o donde la autenticidad es la prerrogativa fundamental a preservar y demostrar en un futuro. Un documento poco íntegro puede favorecer la accesibilidad y la usabilidad, pero puede comprometer la autenticidad del documento. De igual manera si el documento no es suficientemente usable no hay manera de demostrar su autenticidad y su capacidad evidencial. Si el documento no se representa de alguna manera clara, no hay certeza certificable.

Dicho esto, sí es cierto que los esfuerzos actuales se están centrando preferentemente en tres de las seis propiedades esenciales: la integridad, la accesibilidad y la usabilidad. Son las propiedades más relacionadas con la parte "física" de los documentos electrónicos y en su representación. Sin estas capacidades activas, las otras propiedades más asociadas a la "confianza" y a la convención social, como son la fiabilidad y la autenticidad, son más difíciles de determinar. En cuanto a la identidad, es evidente que requiere de unos esfuerzos tecnológicos adicionales porque es la que está más expuesta a problemas de seguridad: suplantación de la identidad, poco respeto por la intimidad, desprotección de los datos personales, etc. Por este motivo han salido propuestas como la firma electrónica y por eso hay un interés muy activo en el que se aplique. La prueba la tenemos en que, a pesar de las importantes carencias a nivel de preservación, es la que está más regulada legalmente.

dimarts, 5 d’abril de 2011

Sobre falsificar i fer còpies casolanes de software

Després de llegir l'entrevista a David Finn, advocat general adjunt de Microsoft, que va publicar La Vanguardia al seu suplement Dinero del passat diumenge 3 d'abril no podem subestimar el mercat de la falsificació del software que existeix a nivell internacional. Si ho diu Microsoft, creiem que no hi ha dubtes, perquè s'hi juguen molts "cuartos". Ens interessa la distinció que fa dels conceptes "falsificació" i "còpia casolana" aplicada al software. La falsificació de software pressuposa un seguit de processos de producció sofisticats, que permeten inundar el mercat amb imitacions simulades d'hologrames, certificats d'autenticitat i empaquetament de producte gairebé idèntics als originals. En contraposició, admet el concepte de "còpia casolana" per a usos particulars i no l'encasella sota la línia de les falsificacions.

El que trobo suggerent és que els elements que requereixen més deteniment per part dels falsificadors no són els derivats del producte en sí, el software, sinó els elements que permeten presentar-los al mercat com a software autèntic: l'holograma del símbol de Microsoft, el certificat d'autenticitat afegit a la capsa del producte, etc. És evident que això els fa més por, perquè per les còpies casolanes ja posen totes les trabes tecnològiques possibles. Sí, les pots utilitzar, però la "vara" que provoquen els missatges de "aquesta podria ser una falsificació" són realment insuportables. Es podria arribar a pensar que la lentitud i els problemes de rendiment d'aquests productes podrien ser una estratègia de les empreses del software per impedir les màximes prestacions possibles. Volem apuntar cinc inconvenients.

A nivell diplomàtic és interessant el fet que les empreses del software utilitzen, en primer lloc, sistemes de verificació de l'autenticitat analògics (l'aplicació d'un holograma en una etiqueta metalitzada ho és, disposar una certificació d'autenticitat composta de codis alfanumèrics ho és, ... sobretot si s'imprimeixen o s'enganxen en una capsa de cartró colorida amb el logo de l'empresa). La presumpció d'autenticitat que té el producte amb totes aquestes certificacions, en cap cas demostra la qualitat del propi producte. Aquests símbols són simulació, derivada de funcionaments tipicamente propis d'autoritats públiques, que en cap cas permeten confiar amb la "fiabilitat" del producte. El document administratiu fiable permet preservar els teus drets. El document cognitiu, un software ho és, no.

En segon lloc, els sistemes de verificació electrònics de l'autenticitat no poden fer front a la falsificació, bàsicament perquè segurament estan modificats amb algun tipus de "codi maliciós" (segons paraules de David Finn) que impediria l'accés per part de Microsoft al teu sistema.

En tercer lloc, els sistemes de verificació electrònics de l'autenticitat són llops amb pell de bè, perquè accedeixen al teu software per via remota, analitzen amb tot detall la seva composició i a continuació en detecten el fet de ser una còpia sense o amb llicència legal. Perquè ho poden fer? L'excusa és la d'aportar millores al teu producte en cada actualització, però a canvi tenir la capacitat de poder indagar el teu equip.

En quart lloc, David Finn acusa directament a China i Mèxic de permetre la falsificació de productes de Microsoft a gran escala i de lucrarse amb el negoci. És que no hi ha corrupció en aquest sentit en ple cor dels Estats Units? El problema és que fora del seu àmbit d'acció legal no poden actuar perquè el dret internacional no està prou desenvolupat. O està prou desenvolupat com perquè a l'inrevés, és a dir, que Estats Units es dediqui a disposar de les dades de mil·lions de ciutadans del món emmagatzemats en repositoris digitals en territori sota jurisdicció nordamericana i que, per tant, pugui aplicar l'imperi de la seva llei sobre una presumpta corrupció (Wikileaks, el cas més recent; Rojadirecta.com, el cas més flagrant) sigui possible.

En cinquè lloc, amb l'excusa de la "còpia casolana" argumenten que les "pèrdues" en tema de pirateria són molt grans. Per cada 100 euros de llicències que cobren, la indústria deixar de vendre 75 euros. De debò que no han fet ja l'exercici de pujar el preu de les llicències per evitar aquesta presumpta pèrdua? Si baixa la pirateria baixaran a continuació els preus o seguiran igualment alts per guanyar una mica més? Feta la llei, feta la trampa. Tant pels que falsifiquen com pels que exerceixen monopolis planetaris.